Tillgänglighet – En rättighet

I och med att vår dagliga konsumtion av webbmaterial har ökat, starkt influerat av smarta telefoner som ger oss kontinuerlig tillgång till Internet och information, så har även utseende och användarvänlighet av materialet lyfts under de senaste åren. Utvecklingen på webben har gett oss möjligheten att skapa bättre, dynamiska och funktionella webbsidor.

Men har du funderat på hur möjligheten att ta in denna information påverkas av om du skulle ha någon funktionsnedsättning? Hur lätt är det att ta in informationen från en webbsida om du inte kan se den? Om du är färgblind, vilka problem ställs du då inför på webben? En nedsättning i din kognitiva förmåga, hur påverkar det möjligheten att förstå informationen som du får?

Det kan möjligtvis vara så att ni redan idag har en visuellt tilltalande webbplats som upplevs användarvänlig och funktionell, men har du ställt frågan om webbplatsen fungerar för alla? Om inte, är det en fråga du måste eller åtminstone bör ställa dig.

Vad är en tillgänglig webbplats?

Begreppet tillgänglighet används för att beskriva hur väl information kan tillgodogöras av personer med funktionsnedsättning. En tillgänglig webbplats gör det möjligt för alla, oberoende av eventuella funktionsnedsättningar, att tillgodogöra sig dess information. Tillgänglighet sträcker sig såklart vidare än möjligheten att tillgodose sig informationen från en webbsida och innefattar i sin vida betydelse även tillgång till den fysiska miljön, varor, produkter och tjänster.

Vad är funktionsnedsättning?

En funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga, vilket kan handla om nedsatt funktion i; syn, hörsel, tal, rörelseförmåga och kognitiv förmåga samt överkänslighet och andra variationer i funktionsförmåga. Funktionsnedsättning är alltså ett brett spektrum av olika nedsättningar som alla kräver sin anpassning av information, design och struktur.

Det räknas med att allt från 10–20% av alla människor har någon sorts funktionsnedsättning, så tillgänglighet handlar om att anpassa en webbplats för en signifikant del av befolkningen.

Tänk tillgänglighet redan från början

Även om det kan vara möjligt att tillgänglighetsanpassa en redan existerande webbplats så är det mest optimala att tillgänglighet är med redan vid design, planering och utveckling av en webbplats.

Se inte tillgänglighetsanpassning som en problematik utan som en möjlighet!

Skapa tillgänglighet!

Tillgänglighet är inte enbart en insats från webbutvecklare och designer utan kräver även insats från redaktören som skapar innehållet. En grundförutsättning för tillgänglighet är ett tekniskt stöd i webbplatsens grund, det vill säga att de mallar och komponenter som ingår i webbplatsen är utvecklade för tillgänglighet. De bitarna faller på webbutvecklare, designer och den plattform som driver webbplatsen. Med det som grund är det sedan upp till redaktören att skapa innehåll som är anpassat för allas skilda behov.

En tillgänglighetsanpassad webbplats hjälper inte bara de med funktionsnedsättningar utan brukar i regel bidra till en bättre och mer lättanvänd webbplats för alla!

En webbplats och dess information skall vara:

  • Möjlig att uppfatta – Lätt att uppfatta information och tillgång i flera format, exempelvis att textalternativ finns till video.

  • Hanterbar – Information skall vara åtkomlig, exempelvis att webbplatsen skall kunna navigeras enbart med tangentbord.

  • Begriplig – Läsbar och förståelig information med förutsägbar funktionalitet, exempelvis att ge användaren hjälp att rätta fel i formulär.

  • Robust – Kunna användas av både nuvarande och framtida användarprogram (webbläsare), exempelvis att följa dagens standarder för att säkra att webbplatsen funkar framåt i tiden.

Vilka är kraven på tillgänglighet?

Sedan 23 september 2018 trädde Webbtillgänglighetsdirektivet i kraft, vilken omfattar offentlig sektor och innebär att webbplatser, dokument och appar ska uppfylla kraven på tillgänglighet i EN301549 (Europeisk standard). Webbdelarna i EN301549 hänvisar till den internationella standarden WCAG (Web Content Accesibility Guidelines). En tillgänglig webbplats skall enligt dessa regler som lägst uppfylla WCAG 2.1 nivå AA.

För den privata sektorn finns inte samma hårda lagar runt tillgänglighet men sedan 2015 räknas bristande tillgänglighet som en diskrimineringsform enligt Diskrimineringslagen. Detta innebär att de organisationer som verkar inom ett område där det är förbjudet att diskriminera måste vidta skäliga åtgärder för tillgänglighet.

Så går du vidare

Känner du att tillgänglighet är ett område som din verksamhet inte har funderat så mycket på fram tills nu så kan en tillgänglighetsanalys av din webbplats vara ett första steg. Vill du prata om möjliga vägar framåt så är ni välkomna att kontakta oss på Soleil.

Är du på väg att skapa något nytt webbaserat så glöm inte att ta med tillgänglighet både i krav och genomförande. Förhoppningsvis är Soleil en del av din resa där vi kan vara med och hjälpa dig att tänka på tillgänglighet!

Referenser

EN301549 - Accessibility requirements for ICT products and services Länk till annan webbplats.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 Länk till annan webbplats.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 Länk till annan webbplats.

Vägledning för webbutveckling – Varför tillgänglighet Länk till annan webbplats.

Myndigheten för delaktighet – Tillgänglighet Länk till annan webbplats.

LÄTTLÄST: Tillgänglighet – En rättighet

Tillgänglighet beskriver hur bra en person med funktionsnedsättning kan förstå och läsa information på en webbsida.

Information skall bland annat kunna läsas av de som är blinda, de som har lite svårare att läsa och färgblinda, dvs de som inte ser skillnad på vissa färger.

De flesta webbsidor som skapas idag är väl fungerande och attraktiva men kanske inte alltid fungerar för de med funktionsnedsättningar. Det är viktigt att de som vill skapa en webbsida tänker på att anpassa webbsidan för funktionsnedsättningar redan när man planerar och skapar webbsidan.

Lagen säger att de flesta offentliga verksamheter, dvs staten, landstingen och kommunerna måste ha webbsidor som är tillgänglighetsanpassade. Men det är viktigt även för privata företag.

Kontakt

Publicerad • 16 maj 2019

Vill du veta mer?

Vi kontaktar dig