Vad är WCAG och tillgänglighet?

Linnea och Daniel

Tillgängliga webbplatser och appar är idag ett måste inom offentlig service och snart omfattas även fler digitala tjänster inom den privata sektorn av lagkraven. Även om din webbplats inte omfattas av lagkraven är det ändå viktigt att se till att den är tillgänglig för alla användare. Det kommer att löna sig i längden. Här får du veta varför.

Tillgänglighet - ett lagkrav inom offentlig service

Det finns flera anledningar till att tillgänglighet är viktigt. Den första, mest uppenbara, är att det är ett lagkrav. Den 1 januari 2019 i trädde lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) i kraft i Sverige. Lagen inkluderar myndigheter, landsting, kommuner och andra aktörer som klassas som offentligrättsliga organ. Lagen säger att all offentlig digital service ska uppfylla den europeiska standarden EN 301 549. Detta innebär att webbplatser, intranät, dokument och appar ska uppnå åtminstone nivå AA i version 2.1 av WCAG (Web Content Accesibility Guidlines). Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) är den statliga tillsynsmyndigheten som ser till att dessa lagar följs.

Ett lagkrav även för vissa digitala tjänster inom privat sektor

I juni 2022 kommer denna DOS-lagen att utökas och även innefatta bland annat e-handel, e-böcker, betaltjänster, banktjänster och biljettsystem.

Tillgänglighet gynnar användning av webbplatser och appar för ALLA användare

Framför allt är tillgänglighet på webbplatser och i appar viktigt för att underlätta användning av dem för ALLA användare. Ett vanligt missförstånd är att tillgänglighet är till för synskadade eller personer med grav funktionsnedsättning. Men det handlar inte bara om funktionsnedsättningar. Vi har alla olika förmågor och bakgrund. Att ha svenska som andra språk kan ibland bli ett funktionshinder men är inte en funktionsnedsättning i sig.

När mervärdet ökar för besökarna, ger det även högre försäljning

En tredje anledning till att tillgänglighetsanpassa sin webbplats är att det ökar mervärdet och förenklar för alla användare. En webbshop med hög tillgänglighet kan till exempel innebära att fler kunder attraheras och ger då merförsäljning. En person med exempelvis ADHD kan välja bort en webbplats om den har mycket rörliga element eller videoklipp som spelas upp automatiskt. Likaså kan en person som använder skärmläsare välja bort en webbplats om den är svårnavigerad med tangentbordet eller saknar tydliga rubriker och länkar.

Vilka påverkas?

Enligt SCB har 36% av Sveriges befolkning någon typ av funktionsnedsättning. Men det finns inte statistik över alla typer av nedsättningar så det är antagligen fler än så som drabbas.

  • 13% av alla vuxna i Sverige har svårt att läsa
  • Ca 30 000 personer i Sverige är gravt synnedsatta eller helt blinda
  • Ca 20% av Sveriges befolkning är utlandsfödda och har svenska som andra språk
  • Ca 30 000 personer i Sverige har behov av teckenspråk och många av dem har svenska som andra språk

Ca 20% av Sveriges befolkning är över 65 år, en siffra som kommer att stiga med åren. Ålder är inte en funktionsnedsättning i sig men äldre personer har ofta svårare att ta till sig ny teknik och drabbas ofta av olika slags förändringar som har att göra med rörelse- och funktionsförmåga, till exempel minne, balans, syn och hörsel.

I världen räknar man med att ca 2,2 miljarder människor har någon typ av synskada. Enligt en studie från Yale 2021 har 10-20% av världens befolkning dyslexi.

Tillgänglighet är för viktigt för att ignoreras

Oavsett vad din webbplats har som uppgift (inspirera, informera, sälja, utbilda och så vidare) så har du med största sannolikhet människor i din målgrupp som har någon typ av funktionsnedsättning. Om du inte tar hänsyn till detta på dina webbplatser och eventuella appar ökar risken att du tappar förtroende hos delar av målgruppen och därmed inte får det resultat du vill.

Att säkerställa att dina digitala kanaler är tillgängliga är med all säkerhet bra för ALLA dina användare och därmed ditt syfte.

Tre typer av funktionsnedsättningar

  1. permanenta
  2. situationsberoende
  3. tillfälliga

Permanenta funktionsnedsättningar delas in i tre grupper, fysiska, neuropsykiatriska och intellektuella funktionsnedsättningar. Det kan till exempel vara en ADHD, synskada eller motorisk nedsättning.

En situationsberoende nedsättning kan till exempel vara att användaren befinner sig i en bullrig miljö eller utomhus i starkt solljus.

Tillfällig nedsättning är precis som det låter, något som är temporärt, till exempel en bruten arm.

Publicerad • 3 maj 2022

Vill du veta mer?

Vi kontaktar dig