Gå till innehåll

Hållbarhetsresan

Detta är det första i en serie av blogginlägg som beskriver Soleils hållbarhetsarbete.

Earth Overshoot Day

1970, året då jag föddes, introducerades den sk Earth Overshoot day, vilken Wikipedia beskriver enligt följande:

Den ekologiska skuldens dag (engelska: Earth Overshoot Day) är det beräknade illustrativa kalenderdatumet när mänsklighetens resursförbrukning för året överstiger Jordens förmåga att regenerera dessa resurser det året.

Den första Overshoot day 1970 inföll runt jul och visade alltså att vi förbrukade Jordens resurser i en takt som Jorden nästan klarade av att återhämta sig från.

Under min livstid har Overshoot day infallit tidigare och tidigare år efter år – och nu 2024 redan 25 juli, dvs fem månader tidigare än 1970! Globalt sett. I Sverige inföll Overshoot day redan 21 april. Globalt sett lever vi alltså som om vi hade två jordklot, och i Sverige som om vi hade fyra.

Denna drastiska förändring av Overshoot day visar på ett tydligt sätt att vi är på väg åt fel håll. Och att det har gått ofattbart fort.

Jorden har funnits i ca 4,5 miljarder år och människor har funnits på Jorden i ca 200 000 år. Med Jordens ålder omräknat till ett dygn har människor funnits mindre än de två sista sekunderna på dygnet. Och på den senaste 0,5 tusendels sekunden har vi tillsammans orsakat den globala uppvärmningen.

Den gröna omställningen

Hur bryter vi denna negativa trend?

Jag tror det handlar om två saker. Till att börja med en ökad medvetenhet. Och för att något sedan ska hända: en tillräcklig sense of urgency. Corona-pandemin är ett bra exempel när båda dessa faktorer infann sig, till fördel för planeten.

Vår medvetenhet och vår sense of urgency har börjat att öka. Parisavtalet har skrivits under av nästan alla världens länder med löftet att vi tillsammans ska begränsa den globala uppvärmningen. Och inom Paris-avtalet att EU ska vara klimatneutralt senast 2050.

Naturvårdsverket skriver på sin hemsida:

Vår klimatpåverkan i Sverige är avsevärt högre än det globala genomsnittet. Klimatpåverkan i Sverige är idag i snitt åtta ton koldioxidekvivalenter per person och år. Parisavtalets mål är att hålla den globala medeltemperaturökningen långt under två grader och sträva mot att hålla temperaturökningen under 1,5 grader. För att klara 1,5 gradersmålet behöver de genomsnittliga globala utsläppen vara högst ett ton per person år 2050.

Från åtta till ett ton. En halvering tre gånger. För att nå klimatmålen behöver vi ändra våra vanor. Sluta med vissa saker och börja med andra. En flygresa till södra Spanien tex innebär koldioxidutsläpp på ca 1 ton per person. Konsumtion av nötkött står för 0,9 ton koldioxid per person och år.

Soleils hållbarhetsarbete

Vi alla individer har en avgörande roll att spela i den gröna omställningen, vilket också offentlig sektor och näringsliv har.

Som företag kan man göra stor skillnad. Genom att ta ställning för en hållbar utveckling och sätta en strategi för hållbara beslut, och så att icke hållbara alternativ väljs bort.

På Soleil vill vi bidra på det sätt vi kan.

Hållbarhet omfattar ju många perspektiv, vilket är nödvändigt för att få önskvärd effekt. Det handlar om social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Social hållbarhet har från första början varit en del av Soleils DNA, med stort fokus på hälsa och välmående. Vi har strävat efter en prestigelös kultur där bästa idén vinner och där vi är varandras arbetsmiljö. Sedan dryga tre år tillbaka har vi tagit nästa steg och skapat en platt organisation bestående av självorganiserande team med ett minimum av stödfunktioner. Vi vill genom detta skapa bästa förutsättningar för var och en att komma till sin rätt; bästa möjliga förutsättningar för både personlig och professionell utveckling. Vårt sätt att organisera oss både främjar och kräver personlig mognad. Vi vill genom vårt sätt att bygga företag inspirera andra att gå samma väg.

Hållbarhetsresan

Våren 2024 startade vi ett initiativ för ökad satsning på hållbarhet. Och som del i denna satsning är vi med i Hållbarhetsresan som drivs av Jobba hållbart. Hållbarhetsresan har gett oss på Soleil bästa möjliga start på vårt långsiktiga hållbarhetsarbete. Ett färdigt beprövat koncept att hoppa på var precis vad vi behövde. Vi jobbar tillsammans med andra företag för att lära av varandra och dela erfarenheter. Vi får guidning av Jobba hållbart i processen och får även stöd av specialister med forskningsanknytning. Slutmålet med Hållbarhetsresan är en hållbarhetsstrategi, skräddarsydd just för vårt företag, och som vi integrerar i hela vår verksamhet. Vi kommer även att kunna skapa vår Hållbarhetsrapport, vilket inte är lagkrav för ett bolag i Soleils storlek, men många av Soleils kunder, både nuvarande och framtida, har dessa krav på sig – och då blir vi en viktig del i deras leverantörskedja.

Hållbarhetsresan består av ett antal steg villka innebär ett ambitiöst och omfattande arbete. Först utför man en noggrann analys vilken inkluderar olika intressenter: medarbetare, leverantörer, kunder, konkurrenter, partners, styrelse och ledning.

Efter analysen följer vad som kallas en dubbel väsentlighetsbedömning. Denna är en förenklad version av det som ingår i CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), som syftar till att skapa en enhetlig standard för hållbarhetsrapportering.

Bedömningen ska visa vilka aspekter av hållbarhet som är de mest väsentliga för oss på Soleil. Områden där vi som bolag kan påverka som mest, samt områden där vi som bolag blir mest påverkade. Bedömningen ska även inkludera på vilka sätt hållbarhet kan bli väsentligt för Soleils finansiella ställning; vilka risker och möjligheter finns? Det är detta som är det dubbla: prioriterade områden inom hållbarhet (vår påverkan, och hur vi påverkas), samt finansiella risker och möjligheter.

Nuläget när detta blogginlägg skrivs i juni 2024 är att vi är mitt uppe i vårt analysarbete, för att få en så bra grund som möjligt för kommande steg i processen.

Hur arbetet fortlöper kommer jag berätta om i kommande blogginlägg.

/Per Johansson

Publicerad • 17 juni 2024