Gå till innehåll

Licensvillkor

Standardlicensvillkor för Soleils moduler som tillhandahålls via SiteVision Marketplace.

Uppdaterad mars 2020.

Definitioner

Leverantören: Soleil AB, org.nr. 556854-9116
Systemleverantören: SiteVision AB, org.nr. 556624-7747
Systemet: SiteVision
Beställaren: Den organisation som beställt modulen
Användaren: Den som använder modulen
Användarvillkor: Dessa användarvillkor
Modulen: Modul som dessa villkor avser
Tredjepartsleverantör: Leverantör av tjänster som ingår i Modulen men som inte är framtagna av Leverantören.
Tredjepartstjänst: Tjänst som ingår i modulen som är framtagen av tredjepartsleverantör.

Användarvillkor

Användarvillkoren utgör ett avtal avseende villkoren för användandet av Modulen mellan Leverantör och Användaren. Dessa villkor kompletterar de villkor som redan finns reglerade mellan Beställaren och Systemleverantören. Leverantören kan komma att spara grundläggande uppgifter om Beställaren såsom namn och e-post i syfte att kunna informera om viktiga ändringar i Modulen eller dess villkor.

Betalning

För Moduler med löpande kostnad förbinder sig Beställaren att genomföra löpande betalningar så länge som Beställaren nyttjar Modulen. Testperiod kan förekomma där Beställaren har rätt att testa Modulen under en begränsad tid utan kostnad.

Användning av Modulen

Beställaren har rätt att använda Modulen på en (1) webbplats vilket omfattar den webbplats där Modulen har installerats om inte annat har avtalats.

Beställaren ansvarar för att Modulen används i enlighet med dessa användarvillkor, andra villkor och instruktioner som anges från Leverantören samt vid var tid gällande rätt.

Leverantörens skyldighet

Vi strävar efter att tillhandahålla och förvalta Modulen kontinuerligt och med stabilitet. Modulen tillhandahålls dock i befintligt skick och utan några utfästelser eller garantier av något slag. Leverantören ansvarar inte för eventuella skador som kan uppkomma för att du inte kan använda Modulen. Leverantören förbehåller oss rätten att uppdatera, revidera, eller temporärt eller permanent upphöra med att tillhandahålla Modulen. Leverantören ansvarar inte för innehållet på webbplatser som länkats till eller från Modulen.

Uppdateringar av Modulen

Leverantören skall åtgärda fel i Modulen genom uppdaterade versioner av Modulen. Uppdateringar tillhandahålls automatiskt genom Systemet och Systemleverantörens tjänst, Marketplace. För att uppdateringar av Modulen skall ske måste Systemet vara inställt enligt Systemleverantörens rekommendationer. Uppdateringar av Modulen tillhandahålls inte på andra sätt.

Ansvarsfrihet gällande ändringar i Systemet

Modulen utvecklas enligt riktlinjer från Systemleverantören. Leverantören tar inget ansvar för fel som uppstår på grund av fel eller ändringar i Systemet som är bortom Leverantörens kontroll. Leverantören förbehåller sig rätten att ta bort eller ändra på funktionalitet i Modulen om grundläggande ändringar i Systemet kräver det. Leverantören tar inget ansvar för fel som uppstår om Modulen används på ett sätt som inte är förenat med vad som beskrivs under Användning av Modulen. Leverantören tar inget ansvar för eventuella personuppgifter som sparas i Modulen av Beställare eller Användare.

Ansvarsfrihet gällande Tredjepartstjänster

I de fall då Modulen är beroende av tjänster som tillhandahålls till dig av tredje parter (såsom internet, datatrafik och nätverkstjänster) så gäller de villkor som tredjepartsleverantören tillhandahåller och utgör ett avtalsförhållande mellan Tredjepartsleverantören och Beställaren. Leverantören tar inget ansvar för drift eller säkerhet avseende några Tredjepartstjänster. Leverantören tar heller inget ansvar för den del av Modulen som är beroende av Tredjepartstjänsten. Leverantören förbehåller sig rätten att ta bort eller ändra på funktionalitet i Modulen om grundläggande ändringar i Tredjepartstjänsten kräver det.

Ansvarsfrihet gällande vissa versioner av webbläsare

Leverantören tar ansvar för att Modulen fungerar som tänkt i de webbläsare som används av en väsentlig del av Användarna. Leverantören förbehåller sig rätten att ta bort eller ändra funktionalitet i Modulen om grundläggande ändringar i nya versioner av dessa webbläsare kräver det.

Rätt till support

I de fall hjälpsidorna för Modulen inte är tillräckliga har Beställaren rätt att få support på Modulen. Support sker via e-post eller telefon på Leverantörens webbplats.

Äganderätt

Äganderätt, upphovsrätt och eventuella andra immateriella rättigheter för Modulen tillhör Leverantören. Beställaren har obegränsad nyttjanderätt till Modulen enligt Användning av Modulen så länge inte uppsägning föreligger.

Uppsägning

Avtalet ska gälla tills det sägs upp av Beställare eller Leverantär med tre (3) månaders uppsägningstid.
Beställare och Leverantör har rätt att säga upp detta avtal med omedelbar verkan om motparten bryter mot bestämmelserna i avtalet och inte korrigerar det väsentliga överträdelsen inom 14 dagar efter skriftligt meddelande om detta, förklaras konkurs, inleder sammansättningsförfaranden eller omorganisation av företag eller på annat sätt kan antas att motparten är insolvent.
Förutom vad som anges ovan, har Leverantören, utan att det påverkar andra rättigheter eller rättsmedel, rätten att säga upp avtalet med omedelbar verkan om Beställaren bryter mot lag, förordningar eller domstolsbeslut eller dom i dess användning av Modulen. Leverantören har också rätten att säga upp Beställarens nyttjanderätt till Modulen om betalning inte erläggs enligt det som beskrivs i Betalning.