Gå till innehåll

Integritetspolicy

För Soleil AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Soleil AB:s verksamhet är Soleil AB personuppgiftsansvarig. (Soleil AB, 556854-9116, Drottninggatan 21, 65225 Karlstad).

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

När du tar kontakt med oss lagrar vi de uppgifter som vi får av dig.

Kontaktar du oss via e-post lagrar vi e-postadress och övriga personuppgifter som skrivs in i e-posten.

Vanligen anges till exempel namn, titel, telefonnummer och adress till företaget i en e-postsignatur

Kontaktar du oss via ett av våra formulär lagrar vi dina kontaktuppgifter så som namn, telefonnummer, e-postadress och eventuellt andra personuppgifter som angetts i beskrivningsfältet.

Vi behandlar dessa uppgifter för att vi ska kunna återkomma till dig och eventuellt skapa en affärsrelation eller starta ett anställningsförfarande och vi gör detta med den rättsliga grunden avtal eller förberedelse till avtal.

Vi kommer inte att dela dessa uppgifter med tredje part, Vi använder oss av Microsofts produkter och har därmed vår e-post lagrad i molnet.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

Vi kommer att flytta uppgifterna från inkorgen i e-posten och skapa en post i vårt CRM system så snart ett avtal har ingåtts. Om vår kommunikation inte utvecklar sig till ett avtal kommer vi att gallra uppgifterna efter 2 år.

Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

I enlighet med GDPR (EU:s dataskyddsförordning) så har du ett antal rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. Nedan har vi kort beskrivit vilka rättigheter du har. Du kan alltid vända dig till oss för att utöva dina rättigheter.

Rätt till registerutdrag

Innebär att du får tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Rätt till rättelse

Innebär att du kan begära att dina personuppgifter skall rättas i de fall uppgifterna är felaktiga.

Rätt att återkalla samtycke

Innebär att du alltid har rätt att dra tillbaka ett samtycke du gett till oss.

Rätt till radering

Innebär att du har rätt att begära radering av de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Tänk dock på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att radera vissa personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandling

Innebär att du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Exempelvis i det fall där du bestrider uppgifternas korrekthet.

Rätt att invända mot behandling

Innebär att du har rätt att invända mot behandling som grundar sig på en intresseavvägning. Det kan dock finnas undantag för denna rättighet.

Rätt att invända mot behandling

Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsförings-ändamål.

Du har rätt att inge klagomål

Innebär att du har rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.se

Rätt till dataportabilitet

Innebär att du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för att sedan kunna överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig. Det kan ibland finnas tekniska begräsningar kring detta.

Har du frågor kan du vända dig till info@soleil.se