Gå till innehåll

Resan till en självstyrande organisation – styrelsebeslutet

Våren 2021 startade vi på Soleil resan att ställa om till en självstyrande organisation. I en serie av blogginlägg försöker jag förmedla denna resa. I det första blogginlägget berättade jag hur idén uppstod, och i det andra om boken Reinventing Organizations. I detta tredje blogginlägg berättar jag om styrelsens reflektioner och diskussioner som till slut landade i ett inriktningsbeslut.

Efter ett år med Corona-pandemin

Hösten 2020 var det ett år sedan utbrottet av Corona-pandemin. Världen var sig inte lik och en stark känsla av att den aldrig riktigt skulle bli densamma hade infunnit sig. Känslan var att det skulle bli ett före och efter.

VUCA World

Soleils styrelse jobbade vidare med frågan om bästa riktning framåt för Soleil som organisation och reflekterade över att akronymen VUCA myntat på 80-talet aldrig varit mer relevant. VUCA står för Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity. På sajten vuca-world.org Länk till annan webbplats. kan man läsa att termen först beskrevs av Warren Bennis och Burt Nanus i deras bok ”Leaders” från 1985. Volatility illustreras med priset på aktier, vilket typiskt fluktuerar upp och ned. Uncertainty kopplas till oförutsägbarheten att vissa händelser ska inträffa. Complexity motiveras av den allt större mängden påverkande faktorer, samt hur dessa faktorer beror av eller interagerar med varandra. Ambiguity refererar till att själva tolkningen av information eller situationer ofta är tvetydig; det går helt enkelt inte att som tidigare dra slutsatser. Konsekvensen av VUCA är att beslut måste fattas på helt andra grunder än tidigare. Beslut kan behöva fattas som en kombination av faktaunderlag och intuition, magkänsla. I brist på faktaunderlag kanske var och ens egna värderingar helt enkelt får visa vägen. VUCA påverkar i grunden hur ledarskap och organisationer behöver utvecklas.

Sajten Digital Leadership Länk till annan webbplats. har som del i en utmärkt blogg om VUCA World Länk till annan webbplats. en FAQ med frågan What is the key to success in a VUCA world? Och svarar The key to success in a VUCA world is a combination of adaptability, continuous learning, agility, and the ability to anticipate and respond to change. Developing a mindset that embraces change, values collaboration, and seeks out new opportunities is essential.

Samtliga dessa värden är drivkrafter för den omställning vi såg framför oss.

Justin Trudeau 2018

En ytterligare dimension som styrelsen diskuterade är hur snabbt samhället och världen förändras. Kanadas premiärminister Justin Trudeau har ofta citerats efter hans tal i World Economic Forum, Davos, 23 januari 2018 Länk till annan webbplats.: ”Think about it, the pace of change has never been this fast, yet it will never be this slow again.”

Vi befinner oss alltså i en tid av accelererande förändring som präglas av instabilitet, osäkerhet, komplexitet och tvetydighet. Det är i det närmaste omöjligt att förutse händelser eller att dra slutsatser av saker som sker. I denna nya tid behövs nya förhållningssätt och nya arbetssätt. Vi alla behöver ställa om.

Distansarbete och självledarskap

Ytterligare exempel på att vi befinner oss i ett arbetsliv i förändring är distansarbetet. Omställningen till distansarbete har gått oerhört fort. Här kan man verkligen snacka om från nice to have, till need to have. En effekt av distansarbetet är det självledarskap som var och en snabbt har utvecklat; förmågan att själv se vad som behöver göras och ta initiativ att göra det. Det har ju faktiskt gått att styra upp arbetsdagen själv och leverera det som förväntas, utan en närvarande chef. Ledarskap och organisation behöver förändras för att hänga med.

Från en till många arbetsplatser

En annan effekt av distansarbetet är att vi på kort tid har gått från en arbetsplats till flera arbetsplatser. Att gå till jobbet har fått nya dimensioner. Hemmet har helt plötsligt blivit en likvärdig arbetsplats, i konkurrens med kontoret. De tredje rummen, platserna att jobba ifrån mellan kontoret och hemmet är också arbetsplatser. Och det digitala rummet kanske man kan se som en helt egen arbetsplats i sig.

Ständig förändring

Eftersom så många har kommit till insikt att de kan göra samma sak på distans behöver vi sannolikt ändra förhållningssätt till kontoret. Ja, över huvud taget, behöver vi troligen ha nya förhållningssätt till det mesta, eftersom nästan allt förändras. Det är svårt, om inte omöjligt, att förutse vad det nya normala kommer att bli. Det vi får hålla oss fast vid är inställningen att utforska och experimentera utifrån där vi är, med en tillförsikt att det kommer bli bra. Tidigare sanningar gäller inte längre. Det som tidigare var konstant är nu föränderligt, varierbart. Förändring är det nya konstanta.

Generation Z

Ett ytterligare perspektiv som styrelsen reflekterade över är att den nya generationens arbetskraft kommer med andra beteenden, vanor och förväntningar än tidigare generationer. Troliga förväntningar från generation Z och framåt är att arbetsgivaren är flexibel och uppmuntrar till distansarbete och självledarskap – för ett hållbart liv. Styrelsen diskuterade att vi alla sannolikt behöver möta den nya generationens arbetskraft på ett nytt sätt än tidigare, och att även detta motiverar en omställning till hur vi organiserar oss.

Framtidsvision och riktning viktigare än någonsin

Vi har likt många andra styrelser jobbat med årliga strategidygn, och skapat strategier med tillhörande strategiska mål säg fem år fram i tiden. Soleils styrelse landade hösten 2020 i att det inte längre är relevant att jobba fram strategiska mål för en specifik tidpunkt i framtiden. Det blir däremot mer relevant än någonsin tidigare att ha en tydlig riktning. I avsaknad av mål behöver vi något annat att ta sikte på, att sluta upp kring och skapa gemensamt fokus mot. I avsaknad av mål, blir organisationens framtidsvision än mer central. Den rätta riktningen för Soleil framträdde alltmer tydligt för styrelsen.

Styrelsebeslutet

Sammantaget vägde styrelsen in många olika perspektiv. Att vi mer än tidigare lever i en VUCA-värld, och att förändringstakten är högre än någonsin. Att arbetslivet är i förändring och att vi ännu inte vet vad det nya normala kommer att bli. Förändring kanske är det enda konstanta. Vi kommer högst troligt även behöva möta den nya generationens arbetskraft på nya sätt. Vi behöver ställa om för att möta allt detta.

Med detta sammantaget kom styrelsen efter ett drygt halvårs diskussion och reflektion till slutsatsen att Soleil behövde en ny riktning och nya arbetssätt. Styrelsens fattade därför på senhösten 2020 inriktningsbeslutet att påbörja resan att ställa om Soleil till en självstyrande organisation, med Teal som inspiration. Stort tack för detta framåtlutade och modiga beslut till våra externa styrelseledamöter Tony Cornelius, Ewa Lagerqvist och Peter Moström!

/Per Johansson

Publicerad • 3 oktober 2023