Gå till innehåll

Den norske tennlegerforening – effektkartläggning säkrar användarnyttan på webben

tannlegeforeningen.no

Den norske tannlegeforening ville ta fram en ny webb som ger deras medlemmar ett bra stöd i vardagen. För att säkerställa att de prioriterar rätt utveckling utifrån medlemmarnas behov genomförde de bland annat en effektkartläggning med hjälp av intervjuer och workshoppar.

Den norske tannlegeforening behövde en ny externwebb och en medlemsportal med information, funktioner och tjänster som bara är menade för medlemmarna och som hjälper dem i vardagen. För att vara säkra på att utveckla rätt saker genomförde de en förstudie tillsammans med Soleil. Målet var att ta reda på vad användarna behöver och vad de använder webbplatsen till.

Vi ville veta hur vi kan underlätta så mycket som möjligt för våra medlemmar. Vi använder Google Analytics för att följa upp statistik, men där ser vi inte vad de saknar och vad de inte hittar så det ville vi komplettera med, berättar Tonje Ruud Camacho, kommunikationsrådgivare, Den norske tannlegeforening.

Prioriterade behov utifrån effektkartläggning

Det första steget var att genomföra en effektkartläggning för att ta fram en prioriteringslista med olika behov.

Det var få överraskningar som kom fram i effektkartläggningen, men vissa saker var mer viktiga än väntat och vi fick verkligen värdefull information om hur vi borde prioritera, säger Tonje.

Föreningen hade bra koll på utmaningar, behov och på användarna tack vare en medlemsundersökning som gjordes ett år tidigare. Där tog de bland annat reda på hur ofta medlemmarna använder webben och vad de gillar och inte gillar.

Förstudien gav dem sedan en bra struktur och ett underlag för det kommande arbetet. Samtidigt blev det en bekräftelse på att de förstått sina användare rätt, säger Jonathan Lind, projektledare, Soleil.

Användargrupper utifrån många olika variabler

På Tannlegeforeningens webb finns till exempel juridisk medlemsrådgivning, vägledning, information om kurser, regler för trygghet och övrigt som tandläkarna behöver i vardagen.

Vi ville gärna veta hur medlemmarna uppfattar informationsflödet på webben för att se hur vi kan lotsa dem rätt och paketera informationen på bästa sätt, menar Tonje.

För att grotta ner sig i behoven ordentligt delade de in användarna i olika grupper utifrån om de är förtroendevalda, vanliga medlemmar, om de är verksamma i privat eller offentlig sektor, kön, ålder, storlek på klinik, geografiskt läge och så vidare.

Vi försökte tänka igenom alla möjliga variabler, även om det inte är säkert att alla dessa parametrar har betydelse för vilka behov som finns, säger Tonje.

Workshoppar och djupintervjuer säkerställde resultatet

Utifrån tannlegeforeningens mål med både verksamheten och den nya webben tog Soleil fram ett antal effektmål. När de fanns på plats genomfördes två workshoppar med deltagare från olika delar av föreningens besökare, främst medlemmar.

Det faktum att de inbjudna var medlemmar gjorde att det var lättare att få deltagare. Vi fick en bra representation. Fem till sex personer deltog i respektive grupp för att hjälpa oss att ta reda på styrkor och svagheter med dagens webbplats. Exempelvis var det viktigt att veta vad vi absolut inte fick röra på den befintliga webben. Den stora utmaningen var att förstå användarnas bakomliggande och verkliga behov och beteende på webbplatsen, förklarar Jonathan.

Soleil genomförde även intervjuer per telefon med ett tiotal personer för att kunna verifiera de kunskaper de fått under workshopparna.

Vi vände oss till deltagare som inte var med på workshopparna. Genom detta kunde vi finjustera resultatet. När vi samlat all information sammanställde vi det i en slutgiltig effektkarta som bestod av effektmål, användargrupper, användarmål och behov, säger Jonathan.

Följer upp arbetet med hjälp av mätpunkter

Förutom att effektmålen beskriver vad projektet ska bidra till innehåller de också specifika mätpunkter att följa upp.

När det gäller webbplatser är till exempel konverteringsgrad ett ganska vanligt mått, tillsammans med öppna frågor genom enkätundersökningar. Den som besöker webben för att söka efter exempelvis en policy har inställningen att det ska gå snabbt och är inte intresserad av att lära sig mer om organisationen. Men någon som vill kolla kursutbudet kan vara mer nyfiken på det och har ofta andra behov, förklarar Jonathan.

Mätpunkterna som tannlegeforeningen tagit fram gäller till exempel ökning av trafik till kurssidor, minskad avvisningsfrekvens och mål om hur stor andel av medlemmarna som ska uppleva hemsidan som ett bra stöd i jobbet. Exempelvis att de ska känna att det är lätt att anmäla sig till kurser.

Effektmål vägen till rätt lösningar

Med hjälp av tydliga mål och mätpunkter blir det lättare att prioritera behoven under både utvecklingsprojekt och förvaltning. Effektkartan används därför som beslutsunderlag och mätpunkterna ska följas upp regelbundet.

I utvecklingsprojektet kan vi med hjälp av effektmålen hela tiden påminna oss om varför vi utvecklar det vi gör på den nya webbplatsen. Vi kan även prioritera innehållet och strukturera menyerna för att de ska komma i rätt ordning. Exempelvis ska nyheter inte ha lika stor plats på startsidan som utbildningar. Också vet vi att kompetensutveckling är viktigare för medlemmarna än omvärldsbevakning, säger Jonathan.

Ett annat exempel som kom fram i intervjuerna är att det är extra viktigt att göra det så lätt som möjligt för medlemmarna att utföra vanliga tjänster som är ett måste i vardagen, exempelvis att fylla i reseräkningar och avvikelsescheman.

Det är till exempel inte lika viktigt att sänka tröskeln för sådant som medlemmarna gillar att göra. Effektkartan gör att vi känner oss trygga i att vi tar rätt beslut och lägger fokus på rätt saker inför arbetet att ta fram den nya webben och sedan fortsätta arbetet med att förvalta den, avslutar Tonje.

Om den Norske tannlegeforening

Den norske tannlegeforening (NTF) är en fackförening för Norges tandläkare med uppdraget att skydda tandläkarnas professionella, ekonomiska och sociala intressen. NTF har 6 500 medlemmar som är yrkesverksamma, pensionärer eller studenter.

Publicerad • 23 augusti 2019