Tillgänglighetsgranskning för webbplatser

Det är viktigt att alla potentiella besökare av en webbplats kan hitta och ta del av all information. För många offentliga verksamheter är detta inte bara viktigt utan ett lagkrav. En tillgänglighetsanpassning för alla är en demokratisk fråga, och vi hjälper er att säkerställa att lagar följs och direktiv uppfylls.

Vi på Soleil utför en tillgänglighetsgranskning för att säkerställa att ni uppfyller EU-direktivet (2016/2102) om digital tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer. För att uppfylla direktivet behöver ni följa WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 2.1 nivå AA.

Med vår tillgänglighetsgranskning får du

  • Kunskap om olika användargruppers behov på webbplatsen.

  • En checklista över vad som behöver åtgärdas för att uppfylla lagkraven.

  • En kostnadsuppskattning och en tidplan för att uppdatera webbplatsen så att den uppfyller lagkraven.

Så här hjälper vi dig att få en mer tillgänglig webbplats

1. Analys av nuläget - vi gör en revision utifrån riktlinjerna WCAG 2.1 AA

Våra experter på tillgänglighet genomför en webbplats-granskning av åtminstone sex sidor utifrån WCAG:s riktlinjer 2.1 nivå AA, och testar sidorna för att se att de uppfyller riktlinjerna.

2. Definierar en handlingsplan

Utifrån analysen tar vi fram en rapport som beskriver eventuella problem, samt råd och rekommendationer på möjliga åtgärder för att förbättra tillgängligheten på webbplatsen och uppfylla kraven.

3. Genomför förbättringarna

Soleil har stor erfarenhet av att utveckla webbplatser och vi genomför de ändringar som krävs för att webbplatsen ska uppfylla kraven på tillgänglig webb.

4. Mäter och utvärderar webbplatsen löpande

Riktlinjerna från WCAG uppdateras ständigt och därför är det viktigt att löpande analysera och utvärdera dina webbplatser så att de alltid uppfyller kraven.

Vill du veta mer?

Vi kontaktar dig

Kontakt